Een bijzonder boek

boeiend, WETENSCHAPPELIJK, VOLLEDIG, SLUITEND en NIEUW.


Magistrale pageturner
Het is in de allereerste plaats gewoon een fijn boek om te lezen. Alle lezers die zo vriendelijk waren te reageren, gaven dat zonder uitzondering aan. Als u klikt op REACTIES vertellen zij het u zelf. Dit maakt het boek geschikt voor iedereen wil weten wat zijn wortels zijn.

Wetenschappelijk verantwoord
De verklaring is gebaseerd op de jongste stand van de wetenschap ten aanzien van onder meer evolutietheorie, primatologie, geologie, klimatologie, ecologie en niet te vergeten de paleontologie. Er wordt zoals dat hoort naar alle gebruikte wetenschappelijke bronnen verwezen. Elke lezer kan bovendien de opbouw van de redenering stap voor stap volgen en op zijn merites beoordelen. Daarom is de reconstructie volkomen transparant. Dit is op zich niet zo bijzonder, het is gewoon de wetenschappelijke norm. Het levert wel een solide basis voor de volgende twee punten. Die zijn wel uitzonderlijk.

Onze evolutie wordt volledig verklaard
Onze gehele evolutionaire geschiedenis wordt vanaf ons ontstaan tot het moment dat we onze moderne vorm hebben aangenomen verklaard. In de meeste literatuur over de evolutie van de mens krijgen slechts enkele elementen aandacht. Daardoor blijven tal van aspecten on- of onderbelicht. De soortvorming van de mens, de monogame relatie, de naakte huid, het vlakke aangezicht waarin een snuit ontbreekt en ons relatief grote formaat, u zult er in de literatuur meestal vergeefs naar zoeken.
Homo nudus-de naakte mens is totaal anders. Het behandelt onze evolutie als enige ooit geschreven boek, in welke taal dan ook, integraal van begin tot eind. Daardoor worden verbanden zichtbaar die tot nu toe aan het oog onttrokken waren. Tal van vragen die vele jaren lang moeilijk oplosbaar waren, kunnen nu voor het eerst in de geschiedenis overtuigend worden opgelost. Waarom kwam nu juist de mens als enige Afrikaanse mensaap terecht in de schrale en gevaarlijke savanne van Oost-Afrika. Waarom werd Afrika verlaten? Hoe komt het dat overal ter wereld de herseninhoud van onze voorouders toeneemt vanaf het moment dat zij Afrika verlaten hadden? Hadden Neanderthalers taal? Het is slechts een kleine greep uit de vele vragen waarop nu een helder antwoord gegeven kan worden.  De integrale aanpak van Homo nudus-de naakte mens laat heel duidelijk zien waarom het ontstaan van de mens aanzienlijk meer is dan de evolutie van een losse verzameling eigenschappen. 

De verklaring is sluitend
De reconstructie van onze evolutie steunt op een veelheid aan wetenschappelijke feiten. Een goede reconstructie mag nergens strijdig zijn met die feiten en ze mag ook geen interne tegenstrijdigheden kennen. Met dat laatste wordt bedoeld dat het hetzelfde feit niet in het ene geval zus en in het andere geval zo mag worden geïnterpreteerd. Als dit soort tegenstrijdigheden zich voordoen dan duiden die op fouten in de reconstructie en tasten haar aan de basis aan. Homo nudus-de naakte mens kent voor zover bekend geen tegenstrijdigheden. De reconstructie is met andere woorden sluitend, en ook dit maakt het boek tot een unicum. De kans dat de reconstructie onze werkelijke evolutionaire geschiedenis dicht benadert wordt hierdoor bijzonder groot.

Het biedt volstrekt nieuwe inzichten
Op vele plaatsen komen nieuwe inzichten naar voren. Enkele springen eruit.

 • Er wordt een nieuwe definitie van intelligentie voorgesteld, een definitie met een evolutionaire en biologische basis.  Die definitie bestond nog niet, maar is wel van groot belang voor een goed begrip van evolutie in het algemeen en de evolutie van de mens in het bijzonder.
 • Een brede vergelijking van de chimpansee met de mens maakt duidelijk op welke punten we nu echt van elkaar verschillen. Het beeld dat ontstaat is op tal van vlakken heel anders dan vaak wordt voorgesteld. Dit geeft niet alleen heel duidelijk de richting aan waarin gezocht moet worden maar maakt het bovendien veel gemakkelijker om onze evolutie werkelijk te begrijpen.
 • Behalve de evolutie van de mens wordt ook de evolutie van de chimpansee verklaard op basis van dezelfde feiten en logica.
 • Vachtverlies was de oorzaak van rechtop lopen. Dit dwong moeders tot het dragen van hun pasgeboren kinderen in de armen en daardoor tot een overwegend leven op de grond.
 • Vachtverlies was de ultieme oorzaak van monogamie. Een kwetsbaar leven op de grond dreef vrouw en man in elkaars armen.
 • Alleen mensen zijn monogaam in grote groepen, dit komt bij andere primaten niet voor. Aangetoond wordt hoe dit komt en waarom dit al 7 miljoen jaar het geval is.
 • Alleen mensenvrouwen hebben permanent gezwollen borsten. Daarvoor is nog nooit een goede verklaring gevonden. Aangetoond wordt dat de monogomame relatie daarvan de oorzaak moet zijn en waarom dat zo is.
 • Taal is de ultieme oorzaak van onze grote hersenen.
 • Taal laat duidelijke sporen na in de fossielen en bestaat al minstens 2,5 miljoen jaar.
 • De savanne speelt een heel andere rol in onze evolutie dan altijd is aangenomen.
 • Er zijn nooit meer dan 2 verschillende soorten voorouderlijke naakte mensen  geweest. Het aantal verschillende voorouderlijke soorten dat nu in de wetenschap wordt onderscheiden (ongeveer 14) is veel te groot. Dit vertroebelt het beeld van onze evolutie ernstig.
 • Neanderthalers waren mensen zoals wij, in alle opzichten.
 • Niet het overleven van de sterkste maar empathie, samenwerking en wederzijds altruïsme zijn in alle stadia van onze evolutie doorslaggevend geweest.
 • Zuivere aanpassing aan de omstandigheden –adaptatie- speelde slechts een ondergeschikte rol in de evolutie van de mens.


Uniek
De reconstructie van de evolutie van de mens in Homo nudus-de naakte mens is kortom boeiend verteld, wetenschappelijk verantwoord, volledig, sluitend, en nieuw. Geen enkel ander boek ging het daarin voor.
Het verschaft het boek een volstrekt unieke positie in de wereldliteratuur over dit onderwerp.

EEN UNICUM IN zijn soort